بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف

بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 1840 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 231

بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف

عنوان صفحه

فصل اول : كلیات طرح …………………….. 1

مقدمه …………………………………. 2

1-1 بیان مسئله تحقیق …………………… 3

1-2 اهداف تحقیق ……………………….. 4

1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن …. 4

1-4 فرضیه تحقیق ……………………….. 5

1-5 مدل تحقیق …………………………. 5

1-6 واژه‌های كلیدی و تعاریف عملیاتی متغیرها .. 6

1-7 روش تحقیق …………………………. 6

1-8 قلمرو تحقیق ………………………. 7

1-9 جمع آوری اطلاعات ……………………. 7

1-10 محدودیتها و مشكلات تحقیق …………….. 8

1-11 مراحل انجام تحقیق ………………….. 8

فصل دوم : مطالعات نظری …………………. 10

2-1-1 برنامه ریزی تولید …………………. 11

2-1-2 تعادل خط تولید ……………………. 11

2-1-3 اطلاعاتی كه برای تعادل خط تولید نیاز است 12

2-1-4 ذخیره موجودیهای میان فرآیند ………… 13

2-1-5 تعادل خط تولید (‌مونتاژ) ……………. 14

2-1-6 تعیین تعداد بهینه ایستگاه‌های كاری …… 14

2-1-7 تقدم و تأخر عملیات ………………… 15

2-2-1 تئوری صف …………………………. 16

2-2- 2 تاریخچه …………………………. 17

2-2-3 برخی از كابردهای گوناگون تئوری صف …… 17

2-2-4 مشخصه‌های فرآیند صف بندی…………….. 18

2-2-4- 1 الگوی ورود متقاضیان …………….. 19

2-2-4-2 الگوی خدمت دهی ………………….. 20

2-2-4-3 تعداد خدمت دهندگان (‌كانالهای خدمت ) .. 20

2-2-4-4 ظرفیت صف ( گنجایش سیستم ) ………… 21

2-2-4-5 جمعیت مشتریان بالقوه …………….. 21

2-2-4-6 نظم سیستم ………………………. 21

2-2-4-7 مراحل خدمت ……………………… 22

2-2-5 نحوه نمایش یك سیستم صف …………….. 22

2-2-6 معیارهای ارزیابی یك سیستم صف ……….. 23

2-2-7 فرایند تولد و مرگ………………….. 24

2-2-7-1 مدل M/M/1……………………….. 26

2-2-7-2 مدل M/M/C………………………. 26

2-2-7-3 مدل M/M/C/K……………………… 27

2-2-7-4 مدل M/M/C/C……………………… 27

2-2-7-5 مدل ……………………… 27

2-2-7-6 مدل M/M/C/K/M……………………. 27

2-2-8 مدلهای ماركوفی صف …………………. 28

2-2-8-1 مدل باورود گروهی M(x)/M/1…………… 29

2-2-8-2 مدل با خدمت دهی گروهی ……………. 29

2-2-8-3 مدلهای ارلنگ ……………………. 30

2-2-8-3-1 مدلهای M/EK/1…………………… 30

2-2-8-3-2 مدل EK/M1……………………… 30

2-2-8-4 مدل M/HE2/1……………………… 31

2-2-8-5 نظام اولویت …………………….. 31

2-2-9-1 شبكه‌های صف ……………………… 32

2-2-9-2 شبكه‌های جكسون …………………… 33

2-2-9-2-1 شبكه‌ صفهای سیكلی ………………. 33

2-2-9-2-2 سیستمهای سری صف ……………….. 34

2-2-9-2-3 شبكه‌های باز جكسون ……………… 35

2-3 مدلهای آماری سودمند ………………… 35

2-3-1 توزیع برنولی ……………………… 36

2-3-2 توزیع دو جمله‌ای …………………… 36

2-3-3 توزیع دو جمله‌ای منفی ………………. 36

2-3-4 توزیع هندسی ………………………. 37

2-3-5 توزیع چند جمله‌ای ………………….. 37

2-3-6 توزیع پواسون ……………………… 37

2-3-7 توزیع یكنواخت …………………….. 38

2-3-8 توزیع نمایی ………………………. 38

2-3-9 توزیع نرمال ………………………. 38

2-3-10 توزیع گاما ………………………. 39

2-3-11 توزیع بتا ……………………….. 40

2-3-12 توزیع لاجستیك …………………….. 40

2-3-13 توزیع مثلثی ……………………… 41

2-3-14 توزیع ارلنگ ……………………… 41

2-3-15 توزیع ویبل ………………………………….. …………………………………………………42

2-4 آزمونهای برازندگی ………………….. 43

2-4-1 آزمون مربع كای ……………………. 43

2-4-2 آزمون برازندگی كولموگروف – اسمیرنف ….. 44

2-5 تصمیم گیریهای چند معیاره ……………. 45

2-5-1 روش تاپسیس ……………………….. 46

2-6-1 تاریخچه شبیه سازی …………………. 48

2-6-2 مقدمه‌ای بر شبیه سازی ………………. 48

2-6-3 مزایا و معایب شبیه سازی ……………. 49

2-6-4 زمینه كاربرد ……………………… 50

2-6-5 سیستمها و پیرامون سیستم ……………. 51

2-6-6 اجزای سیستم ………………………. 51

2-6-7 سیستمهای گسسته و پیوسته ……………. 52

2-6-8 مدل سیستم ………………………… 53

2-6-9 هنر مدلسازی ………………………. 53

2-6-10 انواع مدلها ……………………… 54

2-6-11 شبیه سازی سیستمهای گسسته – پیشامد…… 55

2-6-12 جاذبه‌های شبیه سازی به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل مسئله 55

2-6-13 گامهای اساسی در بررسی مبتنی بر شبیه سازی 57

2-6-14 نقل قولهای مشهور شبیه سازی ………… 61

2-7 تاریخچه شركت شرق جامه……………….. 62

2-8 پیشینه تحقیق ………………………. 64

2-8-1 تخمین ماكزیمم طول صف با استفاده از شبیه سازی 64

2-8-2 مدلسازی و شبیه سازی فرآیند تولید كارخانه روغن نبانی گلناز كرمان ………………………………… 64

2-8-3 مدیریت صف در درمانگاه با استفاده از شبیه سازی 65

2-8-4 استفاده از شبیه سازی در رستوران …….. 65

2-8-5 استفاده از الگوریتم ژنتیك برای حل مشكلات چیدمان تجهیزات 65

فصل سوم : مدل سازی تحقیق ……………….. 66

3-1 معرفی كارخانه ……………………… 67

3-1-1 واحد برش …………………………. 67

3-1-2 واحد دوخت ………………………… 67

3-1-3 واحد شست …………………………. 68

3-2 نمونه‌گیری و توزیعهای نمونه‌گیری ………. 68

3-2-1تعیین اندازه نمونه …………………. 70

3-2-2 تعیین توزیع حاكم بر هر یك از دستگاهها .. 71

3-3 ایجاد ، آزمایش و تعیین اعتبار مدل ……. 71

3-3-1 تعیین اعتبار مدل و تطبیق با سیستم واقعی 73

3-3-2 تعیین اعتبار تبدیلهای ورودی به خروجی مدل 73

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق …. 75

4-1 بررسی واحد برش …………………….. 76

4-1-2-1 تعیین چیدمان موجود در واحد دوخت …… 77

4-1-2-2 آشنایی مختصر با ماشین آلات واحد دوزندگی 80

4-1-3 بررسی فرآیند تولید در واحد شست ……… 83

4-2-1 شبیه سازی خط تولید ………………… 84

4-2-2 عناصرمورد استفاده در مدل …………… 85

4-2-3 زمان سنجی ………………………… 86

4-2-4واحد بازرسی ……………………….. 89

4-2-5 شرایط شروع شبیه سازی ………………. 89

4-2-6 تعیین اعتبار مدل ………………….. 89

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ……….. 92

5-1 انجام آزمایشها و ثبت نتایج ………….. 93

5-2 انتخاب شاخصها ……………………… 93

5-2-1 شاخص هزینه ……………………….. 93

5-2-2 شاخص تعداد تولید ………………….. 94

5-2-3 شاخص ضریب بهره‌وری …………………. 94

5-2-4 شاخص متوسط زمان انتظار …………….. 94

5-3 بررسی نتایج مدل واقعی و مدلهای اصلاحی بعدی 95

5-3-1 مدل شماره 1( مدل واقعی ) …………… 95

5-3-2 مدل شماره 2……………………….. 98

5-3-3 مدل شماره 3……………………….. 99

5-3-4 مدل شماره 4………………………. 100

5-3-5 مدل شماره 5………………………. 101

5-3-6 مدل شماره 6 ……………………… 102

5-3-7 مدل شماره 7………………………. 103

5-3-8 مدل شماره 8………………………. 104

5-3-9 مدل شماره 9 ……………………… 105

5-4 تجزیه و تحلیل نتایج ………………… 106

5-5 پیشنهادات …………………………. 115

5-6 تحقیقات آتی ……………………….. 116

پیوست………………………………… 117

منابع فارسی ………………………….. 170

منابع لاتین……………………………. 172

فهرست جداول

عنوان صفحه

2-1 جدول…………………………….. 22

4-1 جدول…………………………….. 77

4-2 جدول…………………………….. 81

4-3 جدول…………………………….. 88

5-1 جدول…………………………….. 96

5-2 جدول…………………………….. 97

5-3 جدول…………………………….. 97

5-4 جدول…………………………….. 98

5-5 جدول…………………………….. 99

5-6 جدول……………………………. 100

5-7 جدول……………………………. 101

5-8 جدول……………………………. 102

5-9 جدول…………………………………………………………………….. ………………………….103

5-10 جدول…………………………… 104

5-11 جدول…………………………… 105

5-12 جدول…………………………… 107

5-13 جدول ………………………….. 108

5-14 جدول…………………………… 109

5-15 جدول…………………………… 109

5-16 جدول ………………………….. 109

5-17 جدول…………………………… 111

فهرست اشكال

عنوان صفحه

1-1 شکل………………………………. 5

1-2 شکل………………………………. 9

2-1 شکل……………………………… 19

2-2 شکل……………………………… 24

2-3 شکل……………………………… 33

2-4 شکل……………………………… 34

2-5 شکل……………………………… 60

2-6 شکل……………………………… 62

4-1 شکل……………………………… 77

4-2 شکل……………………………… 78

4-3 شکل……………………………… 79

4-4 شکل……………………………… 79

4-5 شکل…………………………………………………………………………………… ……………80

4-6 شکل……………………………… 82

4-7 شکل……………………………… 84

4-8 شکل……………………………… 85

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *