پاورپوینت روش تحقیق با رویكردی به پایان نامه نویسی کانال برنامه ریزی هری و منطقه ای

پاورپوینت روش تحقیق با رویكردی به پایان نامه نویسی کانال برنامه ریزی هری و منطقه ای
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 6947 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 358

پاورپوینت روش تحقیق با رویكردی به پایان نامه نویسی کانال برنامه ریزی هری و منطقه ای

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پاورپوینت روش تحقیق با رویكردی به پایان نامه نویسی کانال برنامه ریزی هری و منطقه ای

Øمقدمه

Øبیان مسأله (تعریف موضوع تحقیق )

Øتاریخچه وادبیات موضوع تحقیق

Øاهمیت وضرورت موضوع تحقیق

Øاهداف تحقیق

Øچارچوب نظری تحقیق

Øمدل تحلیلی تحقیق

Øفرضیات تحقیق (در صورت وجود)

Øروش تحقیق

Øقلمرو مكانی تحقیق (جامعه آماری)

Øقلمرو زمانی تحقیق

Øروش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه

Øابزارهای گردآوری داده ها (اطلا عات)

Øروش تجزیه وتحلیل داده ها

Øشرح واژه ها واصطلاحات به كار رفته در تحقیق

Øمعمولاً در مقدمه، دانشجو سعی می كند باآوردن مطالبی برای خواننده ذهنیت مناسبی را دررابطه با كلیت تحقیق ایجاد نماید . Øمقدمه نباید بیش از حد طولانی ودر برگیرنده مطالب

حاشیه ای وغیر مرتبط باشد.

Øبا توجه به اینكه هدف از تهیه فصل اول ،آشنا ساختن خواننده با كلیات تحقیق می باشد لذا معمولا برای قسمت مقدمه بین 1تا3 صفحه رادرنظر می گیرند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *