مقاله بررسی حقوق مالكیت معنوی تجارت

مقاله بررسی حقوق مالكیت معنوی تجارت در 50 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50

مقاله بررسی حقوق مالكیت معنوی تجارت

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله بررسی حقوق مالكیت معنوی تجارت در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

.مقدمه

حمایت از حقوق مالكیت معنوی یك موضوع مهم در مذاكرات تجاری چند حانبه می باشد. مباحث فعلی در مورد حقوق مالكیت معنوی دارای دو وضعیت كاملاً متقاوت می باشد. برخی افراد از حقوق مالكیت معنوی بعنوان یك ابزر اثر بخش برای پیشرفت تكنولوژی و بعنوان یك تسهیل كنند. برای انتقال تكنولوژی برای كشورهای در حال توسعه حمایت می كنند. برخی افراد دیگر یك دید گاه كاملاً متفاوت دارند و حقوق مالكیت معنوی را بعنون تنها عامل دفاع كننده از منافع كشور های پیشرفته در نظر گیرند. برای مثال برخی از اقتصاد دانان اظهار می كنند كه رژیم حقوق مالكیت معنوی بین المللی فعلی قواعد جهانی بازیهای بین المللی را به نفع كشورهای توسعه یافته تغییر داده است و ایجاد منافع بلند مدت برای كشورهای درحال توسعه بخصوص كشورهای فقیر از جانی جنبه های تجاری حقوق مالكیت معنوی [1] ( TRips) به نظر می رسد كه بسیار پرهزینه و نامطمئن محقق می شنود ( word Bank 2001) علی رغم این انتقادات احتراز TRips بر این است كه « حمایت و تقویت حقوق مالكیت معنوی باید به ارتقای نوآوری تكنولوژیكی و انتقال جذب تكنولوژی كمك نماید و منافع متقابل ایجاد كنندگان و استفاده از دانش تكنولوژیكی را طوری تامین نماید كه به رخساره اقتصادی واجتماعی منجر شود. TRips .(Wipo, 1224) منعكس كنند منافع كشورهای پیشرفته می باشد. مخالفان TRips سئوالات اساسی در مورد نقش بالقوه حقوق مالكیت معنوی (TRips[2] ) در انتقال تكنولوژی و جریانهای سرمایه به كشورهای در حال توسعه دارند. برای نمونه، در گزارش اخیر كمیته TRips به خودی خود منجر به افزایش FDI نمی شود، یا این حمایت انتقال تكنولوژی یا نو آوری محلی را در كشورهای در حال توسعه تشویق نمی كند. ( suns, 2000) ولی برخی مطالعات اخیر، پروژه uncTAD -icsTD ( Maslus,2000, lall and Albaladejo.20041 ) بینش های جدیدی در مورد رابطه بین IPRs و انتقال تكنولوژی به كشورهای در حال توسعه ارائه می كند. آنها دریافتند كه اثرات IPRs بر انتقال تكنولوژی به كشورهای در حال توسعه و نوآورن محلی كشورهای در حال توسعه بر طبق سطح توسعه اقتصادی و ماهیت تكنولوژیكی فعالیتهای اقتصادی متفاوت می باشد.

این وضعیت در مطالعه موردی كشور كره وجنوبی مجدداً تایید گردید. بر مبنای تحقیقات بلند مدت بر روی رفتار تركنا در انتقال تكنولوژی و ایجاد توانایی محلی در كره جنوبی، این مقاله نشان می دهد كه:

a) حمایت از IPRs ممكن است بجای تسهیل استقال تكنولوژی مانع آن شود و در فعالیتهای یاد گیری بدحی در مرحله اولیه صنعتی سازی كه یادگیری از طریق مهندسی معكوس و تقلید از محصولات بالغ خارجی روی می دهد مانع ایجاد نماید.

b ) تنها بعد از اینكه كشورها تواناییهای بومی كافی به همراه زیر ساخت علم و تكنولوژی گسترده برای ایجاد تقلید خلاقانه در مراحل بعدی انباشت كردند، حمایت از IPRs یك عنصر مهم در انتقال تكنولوژی و فعالیتهی صنعتی خواهدشد. این مقاله تاكید می كند كه ژاپن، كره و تایوان البته این مقاله اشاره ای به آمریكا و دیگر كشورهای اروپایی در خلال انقلاب صنعتی شان نمی كند، نمی توانند به سطوح فعلی پیشرفت مرحله اولیه صنعتی سازی شان فشار وارد آورده باشد، دست یافته باشند.

پیش از این نیز مطالعه ای( lall.2001) به این نتیجه رسیده بود كه كشورهای در حال توسعه می توانند به منافع بلند مدت ناشی از IPRs قدرتمند دست یابند تنها بعد از اینكه آنها به یك حدی ( Threshold) در صنعتی شد نشان رسید. باشند بعبارت دیگر IPRs قدرتمند ممكن است از سنعتی شدن كشورهای در حال توسعه در مراحل اولیه جلوگیری نماید. و تحت این محیط TPR كشورهای كمی مانند كروه و تایوان، میتوانند در آینده بعنوان اقتصادهای صنعتی شده و ( [3]NiEs) ظهور پیدا كنند.

در دورة تغییر سریع تكنولوژیكی و متعاقب آن رقابتهای جهانی حساس، متوسط چرخة حیات محصول در كشورهای صنعتی كوتاهتر می شود. برای مثال، در بخشی الكترونیك چرخة حیات بسیاری از محصولات بیشتر از دو یاسه سال نیست، اگر كوتاهتر نباشد در بخش های اندكی چرخه های حیات بیشتر از زمان 20 ساله حمایت از حق ثبت اختراعات ( patent) به درازا می كشند. به عبارت دیگر، اگر نگوییم در همه بخشها، در بیشتر بخش ها در كشورهای پیشرفته درآمدهای بیشتری از سرمایه گذاری تحقیق و توسعه در چرخه حیات كوتاهتر محصول و قبل از اینكه تكنولوژی ساخت محصول به مرحله بلوغ برسد، بدست می آورند.

بنابراین پیامدهای اقتصادی حمایت قدرتمند از IPR برای محصولات در مرحلة بلوغ تكنولوژی ممكن است برای صاحبان IPR در كشورهای پیشرفته ناچیز باشد. اما آنها برای شركتهای كوچك و بزرگ تهاجمی محلی در كشورهای در حال توسعه كه به یادگیری تقلیدی وابسته هستند و رشدشان را سركوب شد ؟؟ بسیار پرهزینه می باشند برای اقتصادهای درحال توسعه پیامد حمایت قدرتمندانه تر از IPR كاهش جریان دانش از كشورهای پیشرفته و نرخ پایین تر فعالیت خلاقانه می باشد. بطور خلاصه اگر مقصد بر این باشد كه عرضه كنندگان تكنولوژی در كشورهای پیشرفته و دریافت كنندگان تكنولوژی در كشورهای در حال توسعه نفعی ببرنند بایستی تقویتIPR متناسب با سطح توسعه اقتصادی باشد. بعلاوه پیچیدگی تولید بخش درگیر، و میزان تهاجمی بودن شركت در ایجاد ظرفیت جذب داخلی بایستی در رابطه با IPR و انتقال تكنولوژی تفاوتهای درنظر گرفت.

در این مقاله ابتدا، چارچوبهای تحلیلی، مسیر ( trajectory) تكنولوژی پیچیدگی تولید ظرفیت جذب و انتقال تكنولوژی ارائه می شوند سپس این موارد برای تشكیل مدل جامع همگون می شوند و این مدل برای تحلیل اثرات IPRs بر انتقال تكنولوژی و نوآوری محلی در كره جنوبی با قابلبت استفاده در دیگر كشورهای در حال توسعه استفاده خواهد شد. IPRs در این مقاله بطور گسترده به حق ثبت اختراعات بعنوان كپی رایت و علائم تجاری مربوط می شود.

2- چاچوبهای تحلیلی

1-2- چاچوب مسیر تكنولوژی

این چارچوب دو مسیر تكنولوژیكی را – یكی در كشورهای پیشرفته ودیگری در كشورهای در حال توسعه – بعنوان روشی برای تجزیه و تحلیل شركتها در كشورهای در حال توسعه اكتساب تكنولوژی خارجی انباشت توانایی جذب خودشان در طول مسیر تكنولوژی تجزیه و تحلیل و منسجم می نماید ( kim,1997a)

مسیر تكنولوژی ( Technological trajectory) به جهت تكاملی پیشرفتهای تكنولوژیكی كه در صنایع و بخش ها قابل مشاهده می باشند مربوط می شود. , utterback و Abernathy (1975) عنوان كردند كه صنایع و شركتها در كشورهای پیشرفته در طول یكه مسیر تكنولوژی كه متشكل از سه مرحله تغییر ( fiuid) انتقال ( transition) و
خاصی ( specific) می باشد توسعه می یابند. این اصطلاحات انعطاف پذیری سیستم تولیدی درگیر را منعكس می كند هر چند این مراحل، به تكنولوژی نو ظهور تكنولوژی میانی ومراحل تكنولوژی بالغ مربوط می شوند، در این مقاله جدید بودن تكنولوژی محصول مورد نظر را منعكس می كنند.

شركتها در یك تكنولوژی جدید یك الگوی متغیر از نو آوری را نشان خواهند داد. نرخ نوآوری رادیكالی محصول ( نسبت به تدریجی ) با لا است. تكنولوژی محصول جدید اغلب ناپخته، گران و نامطمئن است، ولی عملكرد آن طوری است كه برخی خواسته های بازار را بر آورد. می سازد تغییرات محصول ناشی تغییرات بازار می باشد، بنابراین سیستم تولید متغیر باقی می ماند و سازمان به یك ساختار منعطفی نیاز دارد كه بطور سریع و اثر بخشی به تغییرات دربازار و تكنولوژی پاسخ دهد. (Abernathy and utterback در این مرحله، پیشگامان در كشورهای پیشرفته از مزیت اولین ایجاد كننده در بازار بر مبنای نو آوری رادیكالی محصول مطمئن هستند.

وقتی كه نیازهای بازار بهتر درك شدند و تكنولوژی محصولات جایگزین متمركز گردیدند، گذر به سوی طراحی محصولات بر روش های تولید انبوه آغاز می شود و رقابت در قیمت ونیز عملكرد محصول در مرحله میانی تكنولوژی افزایش می یابد، رقابیت در هزینه ها منجر به تغییرات رادیكالی در فرایندها و كاهش سریع هزینه ها می شود. توانایی و مقیاس تولید اهمیت بیشتری برای بدست آوردن مقیاس اقتصادی فرض می كند. شركتهای كشورهای پیشرفته بر تون خود را در بازارهای جهانی از طریق نوآوری مستمر در محصولات و فرآیندهای حفظ می كنند.

-3- مرحله تكنولوژی میانی ( تقلید خلاق)

همانطور كه فرآیند صنعتی شدن نمایان می شود و شركتهای كره ای در قابلیتهای تولیدی كپی برداری (duplicative imitation) محصولات كم هزینه و استاندارد ماهر می شوند آنها نیاز دارند تا تواناییهای بومی شان را ارتقا دهند و برای مواجه با افزایش دستمزدهای داخلی و تهدیدهای رقابتی نو ظهور در تولیدات كاربر ( labaur-intensive) ناشی از كشورهای در حال توسعه گروه دوم، محصولات با ارزش افزوده، بیشتر تولید نماید. این امر، شركتهای كره ای را در دهه 1980 و ادار كرد كه استراتژیهای خود را از تمركز تكنولوژیهای بالغ كاربر، به تكنولوژیهای میانی دانش محور تر در همه بخشها تغییر دهند. این وضعیت در قسمت پایین شكل یك نشان داده شده است.

تمام شركتها با مقیاس های پیچیدگی تولید مختلف شروع به تاكید بر كسب توانایی تولید نمودند، ولی هر كدام از گروههای سه گانه تولید، توالی خاصی را دنبال نمودند تا از این طریق بتوانند منافع تلاش های تكنولوژیكی خود را حداكثر نمایند. برای مثال شركتهای بزرگ با تولید دسته ای كوچك به سرعت برای كسب توانایی نوآوری در جهت اصلاح و بهبود محصولاتشان كه قبلاً تحت توافقات حق امتیاز تولید می شدند، تلاش نمودند، زیرا كه توانایی سرمایه گذاری اهمیت كمتری برای آنها داشت، توسعه با افزودن سرمایه بیشتر انجام می شد.

در بخش هایی كه دارای تولید دسته های بزرگ بودند، غالباً به طور همزمان به كسب توانایی سرمایه گذاری و توانایی نوآوری بعد از توانایی تولید تاكید می شد، زیرا كه توانایی توسعه سیستم تولید كه بسیار پیچیده تر از سیستم تولید دسته كوچك بود، و توانایی اجداع محصولات جدید اهمیت یكسانی داشتند.

در مقابل، شركتهای كه دارای فرآیند تولید پیوسته بودند، به ترتیب ابتدا به كسب توانای تولید، سپس توانایی سرمایه گذاری و بالاخره توانایی نوآوری پرداختند. از آنجاییكه هزینه های مهندسی بسیار بالا بود. شركتها تلاش كردند تا تواناییهای مهندسی را جهت كاهش هزینه های سرمایه گذاری داخلی نمایند. سپس بر مبنای تواناییهای سرمایه گذاری و تولید كسب شده، این شركتها در جهت تعمیق تلاشهای تحقیق و توسعه خودگام برداشتند، تا بتوانند محصولات و نیز فرآیندهایشان را ابداع نمایند. (kim and lee) بطور خلاصه، تمام شركتها با پیچیدگی های مختلف تولید، بطور یكسان بر تلاش های R&D بومی تاكید نمودند تا از این طریق به نوآوران رقابت جو جهت وظایف تقلید خلاقانه در مرحلا تكنولوژی میانی تبدیل شوند.

شركتهای كره ای در همة بخش های صنعتی برای حل چالش وظایف تكنولوژیكی جدید، كه فراتر از تواناییهای فعلی آنها بود، بطور عمده تلاش های تكنولوژیكی خود را بر سه ناحیه اساسی متمركز نمودند: انتقال تكنولوژی خارجی از طریق

مكانیزم رسم، استخدام نیروی انسانی مستعد خارجی، و تلاشهای R&D داخلی، بعلاوه، دولت در ارتقای تحقیقات دانشگاهی و توسعه GRIS سرمایه گذاری زیاد انجام داد.

همانطور كه شكل زیر نشان داده است همه این توسعه به اهمیت موارد مربوط به حقوق مالكیت معنوی در كره نه تنها برای شركتهای خارجی بلكه برای شركتهای كره ای نیز، اثر مستقیم داشته است. این امر در آمار ثبت اختراع در كره آشكار است. فعالیتهای حق ثبت اختراع در كره طی دو دهة گذشته در مقایسه با دو دهة قبل از آنها، جهش قابل توجهی داشته اند، در 14 سال اول ( 1978-1965) حفظ 48 درصد رشد داشته است. ولی در 11 سال بعدی (1993-1989) سه برابر گرید. علاوه بر ای، سهم كره ای ها در ثبت اختراعات داخلی از 4/11 درصد در سال 1980 به 2/69 درصد تا سال 1999 افزایش یافت، شواهد نشان می دهند كه فعالیتهای R&D افزایش یافته اند.

شركتهای كره ای در ثبت یتنتهای (PATENTS) خارجی نیز فعال شدند. برای مثال كره جنوبی بر اساس تعداد پتنتهای آمریكا، در میان 36 كشور لیست شده در گزارش NTIS با تعداد 5 پتنت در سال 1969 در جایگاه 35 قرار داشت، ولی جایگاه این كشور در سال 1992 با 538 پتنت به رتبه 11 صعود نمود. این آمار نشان دهندة نرخ رشد متوسط سالانه 32/43 درصد می باشد. این نرخ رشد در میان گزارش مذكور بالاترین نرخ رشد در میان كشورها بود.گزارش جدیدتر نشان می دهد كه كره با داشتن 3679 پتنت در سال 1999 به جایگاه ششم ارتقا یافته است

بعد از كشورهایی چون ژاپن،آلمان، تایوان، فرانسه و انگلیس قرار دارد. شركت الكترونیك سامسونگ، تحقیق و توسعه محور ترین شركت در كره، با تعداد 1545 ثبت اختراع در آمریكا در رتبه چهارم و بعد از شركتهایی چون cannon, ZEC,iBM قرار دارد. آمار بالا نشان دهنده جدیت كره اییها در حفظ حقوق حق ثبت اختراع در كشور خود و خارج از كشور خود می باشد.

نقش انتقال تكنولوژی

اولاً، انتقال تكنولوژی خارجی هنور هم بعنوان یك منبع عمده برای ایجاد مبنای دانش موجود در شركتهای كره ای می باشد. بطور ساده تكنولوژیهای بالغ به آسانی و بصورت رایگان از طریق مكانیزم های غیر رسمی می توانند بدست آیند، زیرا كه آنه به شكل های مختلف موجود می باشند. همانطور كه قبلاً خاطر نشان شد حتی اگر چنین تكنولوژیهایی، ر حفظ رقابت پذیری بین المللی مدت زمان زیادی دوام نمی آورند، در كنترل تقلید مشابه (duplicatire imitation) از آنها سخت گیری نمی كنند.

تكنولوژیهای مرحله میانی، پیچیده تر بودند، و نیازمندتواناییهای بیشتری برای استفاده از مدارك مستند بودند. در ضمن صاحبان ثبت اختراع خارجی نسبت به كنترل تقلید آن توسط كشورهای در حلا تسعه جدی بودند، زیرا كه تكنولوژی هنوز در توسعه فعالیتهای كسب و كار بین المللی نقش اساسی داشت و رقابت پذیری آنها راحفظ می كرد. بنابر این، شركتهای كره ای بطور فرآینده ای به انتقال تكنولوژی رسمی همانند FL, FDI متوسل شدند. این امر را می توان از آمارها ملاحضه نمود.

FDI از 218 میلیون دلار در سالهای 1971-1967 به 76/1 میلیارد دلار در سالهای 1986-1982 افزایش یافت، در حالیكه، در طی مدت مشابه، rolalty های مربوط به FL از 3/16 میلیون دلار به 18/1 میلیارد دلار افزایش یافت، همچنین واردات كالاهای سرمایه ای در همین دوره از 5/2 میلیارد دلار به 9/50 میلیارد دلار افزایش یافت.

مقاله بررسی تجارت و مدیریت آن

مقاله بررسی تجارت و مدیریت آن در 25 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 16 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25

مقاله بررسی تجارت و مدیریت آن

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله بررسی تجارت و مدیریت آن در 25 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

در دنیای تجارت، پرداختن به موضوعات سخت افزاری (ماشین آلات، مواد و…) و نرم افزاری (روش كار، دانش فنی و…) تولید، به منظور استفاده از منابع (4M) به صورت امری بدیهی و روزمره رواج دارد. ضمن آنكه مدیران و كارشناسان و دیگر نیروهای انسانی نیز به عنوان نیروی مغز افزاری، بهره مندی از منابع را با فعالیت های تحقیقاتی و آزمایشگاهی خود و در واقع بكارگیری تكنولوژی، توسعه می دهند و امكان تسلط بیشتر انسان را بر روی منابع به وجود می آورند. در این راستا، آنها با ارائه راه حل های مختلف و تحلیل های چند جانبه بر فضای درون و برون سازمان نیز اثر می گذارند و سازمان ها را در جوامع بشری به شكل های مختلف از قبیل خصوصی، ملی، منطقه ای و بین‌المللی و در انواع ساختارهای تشكیلاتی مختلف ایجاد می نمایند. اما نكته حائز اهمیت كه شاید كمتر مورد توجه و تجزیه و تحلیل های كارشناسانه و مدیریتی قرار می گیرد و بحث اصلی كتاب حاضر نیز می باشد، پارامتر شخصیتی یك سازمان است كه حاصل همان روح حاكم بر آن نیروی مغز افزاری و علت اصلی رفتارهای سازمانی است. شخصیتی كه به واسطه آن سازمان اعمالی را از خود بروز می دهد و در ذهن مراجعین تصاویری معین می سازد. تصاویری كه بیانگر تفكرات، نگرشی ها و رسالت سازمان بوده و تا زمان حیات سازمان با او باقی می‌ماند.

امر بدیهی است كه این شخصیت مانند دیگر شخصیت ها در خلاء مفهومی ندارد و صرفاً در ارتباط با دیگران (اشخاص حقیقی و حقوقی) ارتباط و معنی پیدا می كند. این ارتباط سازمانی كه در نهایت همان ارتباط انسانی تلقی می شود مانند هر انسانی دارای سه سطح به شرح زیر می باشد:

1- ارتباط درونی: ارتباطی كه هر انسان با درون خویش دارد (گفتگوی درونی) كه برای سازمان ها ارتباط درون سازمانی تلقی می شود.

2- ارتباط با فرد مخاطب: انسان با یك نفر بیرون از خویش (فرزند، پدر، مادر، دوست و…) كه برای سازمان ها ارتباط برون سازمانی تلقی می شود.

3- ارتباط با گروه: كه هر انسان در غالب یك گروه رفتار می كند (خانواده، شركت، ملی و…) كه برای سازمان ها ارتباط صنفی سازمانی تلقی می شود.

هر یك از این نوع ارتباطات در جای خود قابل بحث و بررسی بیشتر می باشد. ضمن آنكه نكته حائز اهمیت بیشتر متوجه ارتباط سطح یك یا همان ارتباط درونی می‌باشد مه در خصوص یك انسان و یا سازمان تكیه گاه اصلی دو نوع ارتباط دیگر محسوب می شود.

بودا در سخنی گفته است “ما آن چیزی هستیم كه می اندیشیم. هستی ما با افكارمان بلندی می گیرد و دنیایمان را با اندیشه هایمان می سازیم”.

چرا بعضی از سازمان ها در ما وابستگی، اعتماد و احترام ایجاد می كنند؟ چرا بعضی از سازمان ها در ارتباط برقرار كردن موفق هستند (دارای روابط عمومی موفق) و بعضی دیگر خیر؟… راز این معماها در چیست؟

آن را همانطور كه پیشتر بیان شد می توان در یك كلام خلاصه كرد: شیوه تفكر سازمان. چرا كه مردم همان چیزی را می بینند كه ما در داخل سازمان خود می بینیم و با ما همانگونه برخورد می كنند كه، با خود برخورد می كنیم. سازمانی كه احساس می‌كند ارزش اجتماعی ندارد، واقعاً ندارد. از سوی دیگر سازمانی كه عمیقاً معتقد است برای كاری با ارزش ایجاد گردیده است، برای همان كار ایجاد شده است و حتماً از عهده كار بر می آید. ریشه این تفكرات در تعریف دقیق همان مفاهیم اولیه سازمانی كه در فوق ذكر شد می باشد.

چقدر موفق خواهیم بود اگر به مشتریانمان در همان جایگاه اصلی شان كه همانا گرداننده‌ اصلی چرخه اقتصادی سازمانمان می باشند، نگریسته و با راهنمایی ها و مشاركت های به موقع آنان، سازمان را از انحطاط باز داشته، به سوی پیشرفت رهنمون سازیم.

مشتری در جایگاه «شریك» یعنی نگرشی نو به مشتری، نگرشی بسیار فراتر و والاتر از رابطه ای كه میان ارائه دهندگان خدمات یا فروشندگان كالا با مصرف كنندگان وجود دارد.

قبل از هر چیز باید بدانیم كه مشاركت، نخست یك نگرش است. گرایشی است كه با احترامی راسخ و عمیق و با توجهی شایان به مشتری شروع می شود و با روح همكاری به پیش می رود و با نشاط ناشی از انجام بهترین كار ممكن در جهت رفع نیاز دیگران به پایان می رسد.

ارزش عاطفی مشاركت با مشتری، بسیار مهم است. هرچند كه در این روابط پاداش‌های اقتصادی نیز وجود دارد.

هرچه دوران حمایت یك مشتری از شما طولانی تر گردد، پول بیشتری نزد شما هزینه می نماید. ارزش كارت اعتباری یك مشتری در سال اول سی دلار است در صورتی كه همین كارت در سال پنجم پنجاه و پنج دلار اعتبار دارد. یك مشتری لباسشویی كه در سال اول، یكصد و چهل و چهار دلار صرف هزینه شست و شو و اتوی لباس خود می نماید، در سال پنجم همین مبلغ به دویست و پنجاه و شش دلار می رسد. یك مشتری خدمات مكانیكی كه در سال اول، بیست و پنج دلار در سال برای شركت منفعت ایجاد می كند، در سال پنجم این سود را به هشتاد و هشت دلار می رساند.

نتیجه این است كه اگر مشتریان شما از شما حمایت نمایند. به روش تصاعدی، پول بیشتری نیز در نزد شما هزینه می كنند. یكی از روشهای حفظ وفاداری مشتریان، جلب اعتماد و مشاركت با آنان است.
«عالی ترین سرنوشت برای هر فرد، آن است كه خدمت كند، تا حكمرانی.»

رضایت مشتری به تنهایی تضمین كننده آن نیست كه او مشتری دائمی شما شود. همه ما می توانیم مواردی را به خاطر بیاوریم كه از فروشنده، تاجر و یا هر ارائه دهنده خدمتی، روی برگردانده و بی آنكه خطایی از آنها سر زده باشد، به فروشنده یا تاجر دیگری رجوع می كنیم. و علت آن فقط این بوده است كه شخص دیگری را پیدا كرده‌ایم كه همان كار را مناسب تر و مسئولانه تر و ارزان تر و یا حتی فقط به گونه‌ای متفاوت از آنها انجام می داده است. این در حالی است كه از فروشندگان و تاجران پیشین هم هیچ گونه ناراحتی نداشته ایم و حتی از رفتارشان بسیار هم خرسند بوده‌ایم. آنها سرجای خود هستند اما ما تغییر جهت داده ایم.

چه چیز باعث می شود كه مشتری به یك محل، یك شخص و یا یك علامت وفادار بماند؟ بعضی وقتها چنین امری می تواند از طریق یك عمل خارق العاده انجام پذیر گردد. اعمال «ریچارد» كه یك شریك حرفه ای است، واقعاً جالب است، رفتار «هیمی نامیس بیل» هم به همین گونه است. اما ادامه رابطه من با افرادی چون بیل تا وقتی پایدار می ماند كه این اعمال جذب كننده از سوی آنها سربزند. با این حال، این خدمات شایان هرچند هم كه بزرگ باشند، گاهی قابل تحمل نیستند. مثلاً اگر قرار بود كه روابط ما در زندگی زناشویی، مادام همان گونه باشد كه قبل از ازدواج بوده است، شاید هیچ ازدواجی بیش از خوش گذرانی ماه عسل دوام نمی یافت. تداوم دراز مدت، بستگی به نوع خاصی از رابطه یا همان مشاركت دارد.

مشاركت مشتری چه مفهومی دارد؟ اگر تعهدها، پیمانها و قراردادها را نادیده بگیریم، چه چیزی باقی می ماند؟ مشاركت مشتری، خود نمایش زنده ای از یك نگرش یا گرایش است.

مشتریان برای ارائه دهندگان خدمات كه سعه صدر دارند، ارزش قائل می شوند. سازمانی كه در موقع رسیدگی به حسابهای خود برای دستیابی به تعادل به فكر تك پنسی های مشتریان است، واضح است كه با چنین فكری مشتریهای چندین دلاری خود را از دست می دهد.

وقتی از مشاركت به نیكی یاد می شود كه همیشه سعی كنی چیزی بر آن بیفرایی، نه آنكه چیزی از آن بكاهی. مشاركت فروشنده و خریدار وقتی پایا و موثر است كه ارائه دهندگان خدمات یا فروشندگان كالا به دلیل دستیابی به آرمانهای آتی از تنگ نظری‌های آنی دست برداشته، و آنها را نادیده بگیرند. به ویژه مشتریها حساسیت ویژه‌ای نسبت به آن دسته از ارائه دهندگان خدمات دارند، كه همه چیز را به نفع خود می خواهند.

مشاركتهای موثر و با ارزش با مشتریان، توفیق آمیزند. چنین مشاركتهایی با بندهای آسایش و آرامش بسته بندی می شوند. در ذات مشاركتهای موفق، جذابیت و كشش آرام و مطبوعی وجود دارد كه هم اعضا و هم بینندگان را دچار بهت و بیم می كند.

مشاركت یعنی تشریك مساعی در كاری خاص. روشهای موفق از مشتریان خود در مورد ابداع و نوآوری در نحوه ارائه خدمات نظرخواهی می نمایند. مشتریان در این مورد بینش گسترده‌تری از ارائه دهندگان خدمات دارند. هر اقدام شما بدون درك علت آن از دیدگاه مشتری، اقدامی بی ثمر خواهد بود. آنها خود بهتر می توانند حقایق را ببینند. تشكیل یك گروه از مشتریان همانند گروه راهنما می تواند بسیار در جاری ساختن، ساده نمودن و سرعت بخشیدن به امور، موثر واقع شده و مزیتی برای خدمات محسوب گردد.

امروزه مسئله «هر كسی آن درود عاقبت كار كه كشت» مطرح است. كسانی موفق هستند و برداشت خوبی دارند كه خدمات خوبی كشت نموده اند. در نظرخواهی‌های به عمل آمده، مشتریان اظهار نموده اند كه در بیشتر صنایع وضع خدمات رو به بهبود است. امروزه خریداران اتومبیل همان قدر كه به قیمت اتومبیل توجه دارند، به كیفیت و مطلوبیت كالا نیز می اندیشند.

بگذار مشتری متوجه شود كه حتی در شرایطی مشكل، افتخار خدمت نمودن به او را داشته ای. سعی كن پلی برای انجام خدمات در آینده بسازی. «امیدواریم بازهم در آینده در خدمت شما باشیم. امیدوارم دفعه دیگر شرایط طوری باشد كه بتوانیم به نحو مطلوب‌تری خدمت نماییم!» به خاطر داشته باش كه آخرین برخوردت با مشتری، همان چیزی است كه در خاطره ها باقی می ماند و برای دیگران بازگو می شود.

هركسی در شرایط مطلوب قادر است خوب خدمت نماید. اما در شرایط نامطلوب، نادرند كسانی كه بتوانند از پس این عمل برآیند. خدمت به افراد عصبانی، مشخصاً به آنها اعتماد می بخشد. وقتی كه كار مشكل می شود، مشكل را به مدارا حل نمودن است كه اعتماد به وجود می آورد و همین اعتماد است كه مشاركت را باعث می‌شود، و خود این اعتماد مسبب توسعه و افزایش توان برای از میان بردن رنج و سختی است.

آزادی عمل به روشهای مختلف مانند اجازه دادن، تشویق نمودن وحمایت از انگیزه، از جانب رهبران به كارمندان واگذاری می گردد. این آزادی عمل به مفهوم مجوزی نامحدود نیست. بلكه بستگی به میزان تمایل رهبر در تسهیم كنترل امور با كارمندان دارد. این شناخت وجود دارد كه تفویض اختیار (كه در اینجا آنرا آزادی عمل نامیده‌ایم) یك هدیه نیست. هدف مدیریت، آزادسازی است، حذف همه موانع (نه هدف، نه حفاظت، نه مجوز، نه خبرگی) كه كارمندان را از نمایش آزادی عمل مسئولانه باز دارد.

یكی از جنبه های مهم در رهبری و مدیریت، جنبه روحیه دادن و نشاط آفرینی در محیط كاری است كه باعث شادابی و لذت در امور می گردد. نشاط و اعتماد كلید اطمینانی بر تداوم كار انسانی است. نشاط و اعتماد یعنی هدف كسی را جدی گرفتن نه خود او را جدی گرفتن، نشاط و اعتماد یعنی آمادگی برای تشكر و قدرشناسی و مدام در اندیشه پایان خوشی بودن. یعنی تشعشع شادی و نشاط در محیط، تا كارمندان را به سمت تداوم در حركت سوق دهد. این كار به آنها استقامت می بخشد تا با مشكلات مواجه شوند، نه شانه خالی كنند.

مقاله بررسی جامع تجارت الكترونیك

مقاله بررسی جامع تجارت الكترونیك در 50 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 63 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50

مقاله بررسی جامع تجارت الكترونیك

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله بررسی جامع تجارت الكترونیك در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 3

فصل اول: تجارت الكترونیك……………………………………………………………………. 6

تعریف…………………………………………………………………………………………………….. 7

مزایا……………………………………………………………………………………………………….. 7

محدودیتها……………………………………………………………………………………………….. 10

عواملی كه با رعایت كردن آن می‎توان به پیشرفت قابل توجهی در تجارت‌‌ الكترونیكی دست یافت. 11

فصل دوم: طراحی بهینه برای تسهیل تجارت الكترونیكی………………………….. 15

سرویسهای تجارت الكترونیكی………………………………………………………………….. 16

قالب كاری تجارت الكترونیكی……………………………………………………………………. 17

مبادله تجاری…………………………………………………………………………………………… 17

سیستمهای صورتحساب…………………………………………………………………………… 18

مبادله داده الكترونیكی………………………………………………………………………………. 18

سیستمهای پرداخت اینترنت………………………………………………………………………. 19

راه حلهای امنیتی……………………………………………………………………………………… 19

معماری تجارت الكترونیكی……………………………………………………………………….. 21

فصل سوم: مدلهای تجاری در تجارت الكترونیك……………………………………….. 28

فصل چهارم: نقش بانكها در تجارت الكترونیك………………………………………….. 38

پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………. 39

فواید تجارت الكترونیك برای بانكها……………………………………………………………. 40

خدمات بانكی ارائه شده توسط تجارت الكترونیك………………………………………… 41

اصلاحات راهبردی موردنیاز در نظام بانكی برای تجارت الكترونیك……………… 45

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… 48

مقدمه

تمدن بشری از دیرباز دستخوش تحولات شگرفی قرار گرفته كه از آنها با نام «انقلاب» یا «موج» یاد می كنند این امواج بسان امواج متلاطم دریا، نوع نگرش و زندگی انسان را با دگرگونیها و تغییرات ماهوی همراه ساخته اند.

گفته اند اولین اختراع بشر آتش بوده است كه تقریباً چهار میلیون سال قبل از میلاد مسیح شناخته شده حدود 2500 سال بعد اختراع دوم انسان یعنی «ابزار» بوقوع پیوست. فاصله بین دو اختراع نشان از بدوی بودن بشر اولیه دارد، بعدها اختراعات جدیدتری به تناوب رشد و تمدن بشر اولیه وجود دارد، بعدها اختراعات جدیدتری به تناوب رشد و تمدن بشر به وجود آمد تا اینكه زمینه تغییر اساسی یعنی «موج اول» فراهم آمد و جامعه كشاورزی شكل گرفت. اولین تغییر در جامعه انسانی كه به موج اول یا جامعه كشاورزی یا «عصر كشاورزی» مشهور شده است قبل از میلاد حضرت مسیح شروع شده و عمری 29500 ساله داشته است. هدف از ایجاد این موج حل مشكلات معیشتی و غذایی بشر آن زمان بوده است. بعد از ایجاد موج اول و گذشت تقریباً سی هزاره از آن، موج بعدی كه به آن انقلاب صنعتی یا عصر صنعت می گویند آغاز شد هدف از موج دوم تولید مواد و ابزار كار به منظور كاهش اتكای انسان بر قدرت بازوی كار بود. عصر موج دوم هم كه دوران پرتلاطمی را سپری كرده به 500 سال می رسد و دوران آن از نظر تئوری سپری شده است در موج دوم، بشر موفقیتهای شگرفی به دست آورد. اختراعات در صد سال پایانی موج دوم و به خصوص از سال 1900 میلادی به بعد باعث تغییرات وسیعی در مشاغل گردید و مشاغل كشاورزی را كه تا آن زمان 90% كل مشاغل را شامل می شد چنان تغییر داد كه در بعضی از كشورها مانند ایران این رقم به 17% و در كشورهای توسعه یافته به 4 تا 7% رسیده است. به مرور در پی موج دوم نیازهای جدیدی دیده شد كه دیگر امكان حل آن با دیدگاه قبلی امكانپذیر نبود. در حقیقت به توسعه صنعت نیاز بود تا اطلاعات بسیار بیشتری از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل گردد و بشر نیاز بیشتری به دانش داشت. لذا تولید، توزیع و استفاده از اطلاعات محور این تغییر قرار گرفت.

با اختراع كامپیوتر در سال 1948 میلادی فضای تولید و پردازش اطلاعات و دانش توسعه یافت و به مرور با امكان اتصال چندین كامپیوتر به یكدیگر و ایجاد شبكه های كامپیوتری امكان و فضای تولید، پردازش و انتشار اطلاعات و دانش گسترش یافت،‌ به خصوص با مطرح شدن شبكه جهانی كامپیوتری یعنی اینترنت از سال 1968 این امر شتاب بسیار بیشتری به خود گرفت. بنابراین اختراع كامپیوتر و به دنبال آن مطرح شدن اینترنت باعث شد كه از 50 سال پیش تاكنون موج جدیدی به نام عصر اطلاعات یا جامعه اطلاعاتی شروع گردد. به طور خلاصه هدف از مومج سوم دسترسی به اطلاعات و دانش با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات (IT) مانند رایانه، شبكه های متنوع محلی و جهانی و اینترنت به همراه توسعه نرم افزارها و سخت افزارهای موردنیاز عصر اطلاعات بوده است. از جمله ویژگیهای منحصر به فرد موج سوم، سرعت، شتاب و حركت آن است. وجود جنبه های كاربردی زیاد اینترنت به منظور رفع نیازهای ضروری و روزمره انسان، باعث رشد و توسعه روزافزون آن شده است در سال 1977 فقط 111 پایگاه در اینترنت وجود داشت در سال 1987 این تعداد به 10 هزار پایگاه رسید. این افزایش بصورت نمایی ادامه پیدا كرد به طوریكه در سپتامبر سال 2002 میلادی این تعداد به بیش از 200 میلیون پایگاه رسیده است. تعداد كاربران اینترنت نیز به شدت در حال افزایش می‎باشد به طوریكه از سپتامبر 2001 كه تعداد كاربران 407 میلیون بوده تا سپتامبر 2002 این رقم به 840 میلیون نفر در 218 كشور رسیده است. پیش بینی می‎شود تا سال 2006 تعداد كاربران اینترنت به حدود 2 میلیارد نفر و تا سال 2020 بیش از 80% افراد روی كره زمین دسترسی به اینترنت داشته باشند. اقتصاد جهانی در حال حاضر با سرعت زیاد به سمت اینترنتی شدن یا به بیان دیگر الكترونیكی شدن پیش می رود.

تعریف تجارت الكترونیك

به طور كلی برای تجارت الكترونیكی تعاریف مختلفی ارایه شده است كه اغلب آنها مبتنی برتجارب گذشته در استفاده از تجارت الكترونیكی بوده است. در ساده ترین شكل می‎توان آن را به صورت «انجام مبادلات تجاری در قالب الكترونیكی» تعریف نمود. كمیسیون اروپایی در سال 1997 آن را به این صورت تعریف نمود كه: «تجارت الكترونیكی بر پردازش و انتقال الكترونیكی داده ها و اطلاعات، شامل متن صورت و تصویر مبتنی می‎باشد» تجارت الكترونیكی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الكترونیكی كالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتالی و انتقال الكترونیكی را شامل می‎شود.

تجارت الكترونیكی را می‎توان جنبه پیشرفته ای از مبادله الكترونیكی اطلاعات دانست مبادله الكترونیكی اطلاعات عبارت است از تولید، پردازش، كاربرد و تبادل اطلاعات و اسناد به شیوه های الكترونیكی و خودكار، بین سیستم های رایانه ای بر اساس یك زبان استاندارد مشترك، كه با توجه به این تعریف تجارت الكترونیكی را می‎توان مجموعه ای از ارتباطات و مدیریت اطلاعات تجاری به اضافه سرویس های مربوط به آن دانست.

مزایای تجارت الكترونیك

مطابق گزارش ACTIVMEDIA درآمد از طریق اینترنت در سال 1998 حدود 25 میلیون دلار و در سال 2001 به 5/1 تریلیون دلار خواهد رسید. در تجارت الكترونیكی هزینه های بازاریابی و توزیع و سرویس دهی در مقایسه با تجارت سنتی بسیار كاهش می یابد. در این تجارت وجود واسطه ها معنائی ندارد. چون بزرگترین تولید كنندگان می‎توانند با مصرف كننده ارتباط مستقیم برقرار كنند. در حقیقت تولید كننده مشتریهای خود را می شناسد و آنها را از دست نمی دهد. مشتریها نیز با مراجعه به یك سایت سعی می كنند بعداً نیز از همان سایت خرید كنند. یك دلیل آن این است كه مشتریان مایل نیستند شماره كارت اعتباری خود را دائماً در همه جا پخش كنند. البته با ایجاد پول الكترونیكی نیز این مشكل مرتفع خواهد شد.

مساله رقابت یك مساله بسیار مهم در رشد تجارت الكترونیكی است. وقتی كه گروهی از این ابزار استفاده كردند، كسانی كه مقاومت نشان دهند، به هیچ وجه نمی توانند با یكدیگر به رقابت بپردازند و در دنیای تجارت از بین خواهند رفت. لذا شركتها مجبورند از تجارت الكترونیكی استفاده نمایند.

تفاوت دیگری كه تجارت الكترونیكی با تجارت سنتی دارد این است كه مشتری می‎تواند بدون هیچ هزینه ای به سایت تولید كننده مراجعه كند و از كیفیت محصول موردنظر خود مطلع شود و آن را با دیگر محصولات مقایسه كند. یعنی اینكه به هر حال همه تولید كنندگان در دسترس هستند. این امر امكان انتخاب بهتری به مصرف كننده می‎دهد و كاملاً مشخص است كه مساله رقابت در این حالت بسیار حائز اهمیت است.

از طرف دیگر تولید كننده می‎تواند از دیدگاه مشتریان نسبت به فرآورده های خود مطلع شود و كاستیها را برطرف سازد. آمارها و اطلاعاتی كه قبلاً با زحمت زیادی در هر مورد به دست می آمد حالا با استفاده از ارتباطات الكترونیكی به صورت خیلی دقیق تر و ساده تر از قبل به دست می‎آید. وقتی كه ارتباطات الكترونیكی همگانی شود، تخفیف الكترونیكی هم به وجود خواهد آمد. در سایتهای تجاری، مشتریانی كه بیشتر برای خرید به یك سایت مراجعه می كنند شناسایی شده و برای آنها تخفیف ویژه ای قائل می‎شوند. این كار مشتری را تشویق می‎كند تا از همان سایت برای خرید استفاده كند.

از جنبه های مهم كاربردی اینترنت، استفاده از این وسیله در امر مبادلات تجاری است، كه به عنوان تجارت الكترونیكی (EC) از آن یاد می كنند. این بحث از سال 1995 بطور جدی مطرح شده و تا به امروز همگام با رشد و توسعه خود فناوری اینترنت، رشد و توسعه می یابد، حضور كارتهای اعتباری دیجیتالی و بانكداری الكترونیكی نیز باعث گسترش روزافزون تجارت الكترونیكی شده است همچنین ابزارهای فرهنگی نیز به سمت الكترونیكی شدن پیش می روند، كتابهای دیجیتالی، مجلات و رسانه های دیجیتالی، فیلم و موسیقی دیجیتالی، سایتهای مذهبی، محافل گفتگوهای فرهنگی، همه و همه قابل عرضه بر روی اینترنت هستند. همینطور در زمینه های آموزشی شاهد گسترش بسیار وسیع آموزش الكترونیكی، مدارس و دانشگاههای الكترونیكی و اینترنتی است، دولتها خود در حال تبدیل دشن به دولتهای الكترونیكی هستند و گردش كار آنها الكترونیكی می‎شود. تغییرات موج سوم همه امور را دربرخواهد گرفت و تا چند سال دیگر شخصی كه نتواند از رایانه و اینترنت استفاده كند بی سواد تلقی خواهد شد.

ایجاد ساختارهای مناسب تكنولوژی گسترش اینترنت و امكان دسترسی هر چه بیشتر عموم به اینترنت باعث شده جنبه های علمی و كاربردی آن از جمله تجارت نیز گسترش روزافزونی پیدا نماید.

محدودیتهای تجارت الكترونیك

به طور كلی ایمن كردن اطلاعات استراتژیك یك كمپانی یا یك فروشگاه و یا یك مجموعه تجاری روی اینترنت كار مشكلی است. مساله بحرانی دیگر، ترافیك شبكه در خلال برخی ساعتها و زمانهای استفاده از شبكه در نقاط مختلف است. زمان عملكرد لازم برای مبادلات مختلف در اینترنت، با زمان استفاده از یك برنامه كاربردی روی كامپیوترهای شخصی قابل مقایسه نیست.

نباید انتظار داشت كه حتی با پیشرفت ابزارهای مختلف جاوا و استانداردهای HTML ، كلیه كاربردهای مرسوم تجارت سنتی بر روی اینترنت قابل عرضه باشند.

آمار رشد سریع تجارت الكترونیكی به شكلهای مختلف را نباید از نظر دور داشت. تا چند سال قبل بسیاری از تحلیل گران نمی توانستند پیش بینی كنند كه تا پایان سال 1998 تعداد شناسه های كاربران سایتهای مختلف در امر تجارت الكترونیكی به حدود 4 میلیون برسد، طبق پیش بینی های انجام شده این رقم تا سال 2002 به بیش از 21 میلیون شناسه می رسد.

در تجارت الكترونیكی عوامل زیر نقش بسزائی دارند:

سازمانهای آگهی ساز و یا طراحان وب
ثبت كنندگان و میزبانهای سایتهای وب
مؤسسات قانونگذار و تجارت الكترونیكی نظیر FTC
بنگاههای خبری
سازمانها و مؤسسات تبلیغاتی
فروشندگان كالاها و خدمات
موتورهای جستجوی اینترنتی
بانكها و مؤسسات اعتباری اینترنتی

راه حلهای امنیتی

راه حلها و سرویسهای امنیتی برای Verising اختیارات گواهی نامه، رسمیت دادن، خصوصی بودن و مخفی كردن داده ها را در میان شبكه های خصوصی مجازی دربرمی گیرد.

میان افزار وب/ وسائل پیشرفته توسعه

مجموعه كلی از راه حلهای تقریباً سازگار كه بیشتر موضوعات وارد شده درون یك معماری بهینه برای سایتهای وب تجاری و application ها را در برمی گیرد، به قرار زیر جمع آوری شده است:

یك محیط توسعه یافته معمولی و یك مجموعه از وسائل ضمیمه شده برای توسعه سریع application
دسترسی به پایگاه داده های قابل قیاس
سرویس دهنده application با كارآیی بالا
جمع بندی راه حلها و سیستمهای قدیمی مانند سیستمهایی كه براساس وب نیستند.

این مجموعه از تكنولوژیها اجازه می‎دهد كه Web- Ready application ها به سرعت به پایگاه داده های قدیمی دسترسی داشته باشند.

مدیریت اسناد

مدیریت اسناد مراقبت می‎كند تا محتویات درون اینترانت و اكسترانت صحیح و درست باشند و در واقع كاربران را قادر می سازد كه پردازشهای تجاری ای را كه عمل جمع آوری و یا توزیع اطلاعات اصلی تجاری یا محتویات پایه ای وب را به طور خودكار انجام می دهند، به سادگی بسازند. به صف درآورند و برقرار سازند. مدیریت اسناد به كاربر كمك می‎كند كه تعداد بسیاری ا زاسنادی را كه قسمتی از محیط تجارت الكترونیكی هستند، جائیكه اطلاعات و محتویات خیلی زیاد هستند ، نگهداری كند.

جریان كار

جریان كار و انجام عملیات تجاری تحت اینترنت یا اینترانت عمل می‎كند. با شناختن پردازش، جریان كار مراقبت می‎كند كه در حین پردازش، اطلاعات درست، در زمان مناسب، به شخص درست برسد. این موضوع به طور خاص سودمندی گروه را بهبود می بخشد.

استراتژی آینده

Connectivity PLUS به عنوان یك فراهم آورنده راه حلهای مختلف در زمینه تجارت الكترونیكی، ساختن یك پیوند محكم با فروشندگان جدید را كه شامل تكنولوژی مبادله و اتحاد بازار و فروشندگان می باشد، ادامه خواهد داد.

معماری تجارت الكترونیكی مبتنی بر COBRA و اینترنت

برای پیاده سازی سرویس تجارت الكترونیكی از سرویسهای فن آوری اطلاعاتی نیاز به معماری است كه به واسطه آن بتوان سرویس موردنظر را به مشتریان ارائه كرد. در این معماری از آنجایی كه نیاز به یك شبكه ارتباط داده جهانی برای بیشترین دسترسی به اطلاعات در نقاط مختلف جهان مطرح بود، لذا محیط مبادله ارتباطات شبكه ای بر اساس اینترنت تعیین شده است. در اینجا به اختصار سناریویی كه این معماری ایجاد می كند، بیان می‎شود.

سرویس گیرنده ای از سایتی كه ارائه دهنده سرویسهای تجاری است درخواست سرویس خاصی را می‎كند و آن سایت با توجه به درخواستی كه به آن داده شده است، جستجوی خود را در پایگاه داده آغاز خواهد كرد و پس از یافتن سایت یا سایتهایی كه بتواند سرویس موردنیاز را در اختیار مشتری یا مصرف كننده قرار دهد مثل یك گذرگاه می‎شود و مشتری را به سرویس دهنده متصل می‎كند مشتری جستجوی خود را در سایت سرویس دهنده آغاز می‎كند پس از یافتن كالای موردنیاز از میان كالاهای مختلف دیگری كه این سایت ارائه می كند، مشتری می‎تواند درخواست خرید بدهد كه در این صورت فرمی در اختیار او قرار خواهد گرفت. پس از اینكه مشتری این فرم را پركرد از سایت جستجو كننده درخواست تائید مشتری را می‎كند. سایت جستجوكننده درخواست تایید را از مشتری می‎گیرد و سپس سایت جستجو كننده درخواشت مشتری و ماهیت واقعی او را برای سرویس دهنده تائید می‎كند. سایت سرویس دهنده فرم دیگری را از روی فرم مشتری تهیه كرده آن را به سایت بانك می فرستد. سایت بانك با دریافت فرم برای شروع عملیات بانكی باز تاییدی از سایت جستجوكننده بر روی ماهیت مشتری و سرویس دهنده درخواست می‎كند. سایت جستجو كننده پس از تایید آنها سایت بانك را با اطلاع می سازد. سایت بانك عملیات مخصوصی را برای پرداخت و دریافت پول از حساب مشتری و سرویس دهنده آن انجام می‎دهد و واریز كردن پول به حساب سرویس دهنده را به آن سایت خبر می‎دهد و همچنین برداشت پول از حساب مشتری رابه اطلاع مشتری می رساند. سایت سرویس دهنده رسید پولی براساس واریز شدن پول به حسابش به مشتری می‎دهد و از سمت دیگر كالا را در اختیار مشتری قرار می‎دهد. مشتری می‎تواند پس از دریافت كالای موردنیاز خود سایت سرویس دهنده را مطلع سازد.

دانلود تحقیق حقوق تجارت

تجارت درمعنی وساطت حرفه ای درامرمبادله ومعاوضه کالایاارائه خدمت به منظورحصول منفعت بکارمیرود ودراصطلاح شامل کلیه مواردی است که درمقام دادوستدبطورمتعارف وجوددارد
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 139 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 48

دانلود تحقیق حقوق تجارت

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

مقدمه

تجارت درمعنی وساطت حرفه ای درامرمبادله ومعاوضه کالایاارائه خدمت به منظورحصول منفعت بکارمیرود ودراصطلاح شامل کلیه مواردی است که درمقام دادوستدبطورمتعارف وجوددارد.

اگرچه ازلحاظ نظری گروهی ازمتخصصین دواصطلاح تجارت وبازرگانی رادومفهوم متمایزبکارمیبرند، لکن غالباًاین دواصطلاح یک معنی رادرذهن متبادرمینماید.

ازآنجاکه درتجارت یابازرگانی بخشی ازامورراجع به گردش ثروت موردلحاظ قرارمیگیرد، لذااشخاصی که بطورمستقیم دراینگونه امورفعالیت دارندتاجریابازرگان نامیده میشوند.

به عبارت دیگرتاجریابازرگان شخصی است که نتیجه فعالیت وی تمام ویاقسمتی ازفاصله زمان ویامکانی موجودمیان تولیدومصرف یامیان عرضه وتقاضارامرتفع میکندویاموجبات تسهیل ویاتسریع درارتباط بااین مقولات رافراهم میکند.

تجارت رامیتوان به اعتباردامنه شمول درانواع مختلف فهرست نمود. ازجمله تجارت داخلی ، تجارت خارجی ، تجارت بین المللی ، تجارت منطقه ای ، تجارت دویاچندجانبه وتجارت مرزی .

دردوران های اولیه اقتصادی ، دادوستدومبادله بصورتی ساده وبطورکلی ازطریق تهاترانجام میشد. گذراقتصادخانوادگی به اقتصادروستایی ، سپس به اقتصادشهری ، اقتصادملی ودرنهایت اقتصادجهانی ، ضرورت بکارگیری واعمال قواعدخاص وضوابط ویژه درارتباطات تجارتی راضروری نمود.

درایران مانندپاره ای ازکشورهاکه دارای نظام حقوقی مشابه هستند، مسایل مربوط به تجارت وبازرگانی ابتدابراساس اصول وقواعدمدنی که حقوق عام درروابط حقوق خصوصی اشخاص است حل وفصل میشد. ازآنجاکه این قواعدمتناسب بامقتضیات مناسبات وروابط بازرگانی نبود، لذابتدریج وباگسترش روابط اجتماعی واقتصادی ، قواعدواصول خاص برای این رشته بوجودآمد.

برای مثال میتوان یادآورشدکه دربابل قدیم حق العمل کاری ونگاهداری کالا، وام وربح مرسوم بوده است وفنیقی هادارای رسومی درخصوص جبران خسارت تاجری که کالایش برای نجات کشتی ویاسایرکالاهابه دریاریخته میشدبوده اند.

دریونان قدیم قواعدپرداخت وام به بازرگانان برای حمل کالابوسیله کشتی وجودداشت که درنتیجه آن درصورت رسیدن کالابه مقصد، سودگزاف عایدوام دهنده میشد.

درروم ، ایران وسایرتمدن های قدیم اصولی ازجمله برای حفظ کاروان های تجارتی ورفع اختلاف میان بازرگانان حاکم ومتبع بود.

درقرون وسطی ، حکومت های محلی قواعدخاص ودادگاه های ویژه برای امورتجارتی ابداع نمودند، ازجمله : ترویج حواله وبرات ، قواعدراجع به ورشکستگی ، وام واعتباروغیره .

قواعدتجارت دراین دوره بطورعمده درشهرهای ساحلی ودربرخی ازشهرهای مرکزدادوستداعمال میشد.

مختصراینکه دردوران های گذشته ، تجارت برپایه عرف ،‌سنن ، رسوم ،‌وآداب تجاری جریان داشت و دردادگاه دررابطه باموضوعاتی مانندقرارداداجاره وکشتی ،‌حمل کالاازطریق دریا، بیمه دریائی وغیره قواعدعرف اعمال میشد.

انواع تجارت الکترونیک

ارتباط بین تجارت و تكنولوژى دیر زمانى است كه وجود داشته و ادامه دارد در واقع، یك پیشرفت تكنیكى باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت كشتى بود
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20

انواع تجارت الکترونیک

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

انواع تجارت الکترونیک


ارتباط بین تجارت و تكنولوژى دیر زمانى است كه وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، یك پیشرفت تكنیكى باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت كشتى بود. در حدود 2000 سال قبل از میلاد، فینیقیان تكنیك ساخت كشتى را بكار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمین هاى دور دست یابند. با این پیشرفت، براى اولین بار مرزهاى جغرافیایى براى تجارت باز شد و تجارت با سرزمین هاى دیگرآغاز شد. اكنون، شبكه جهانى اینترنت مانند همان كشتى است كه نه تنها فواصل جغرافیایى، بلكه اختلافات زمانى را نیز كمرنگ نموده و صحنه را براى نمایشى دیگر آماده كرده است.

براى گسترش و پذیرش تجارت الكترونیك لازم است كه پیش نیازهاى این تكنولوژى از جمله زیرساختار مخابراتى،مسایل قانونى و ایمنى پیام رسانى مهیا شود.

مهم ترین هدف در تجارت – حال چه از روش هاى بسیار پیشرفته الكترونیكى استفاده كند و چه از روش هاى سنتى و قدیمى -همانا دستیابى به پول و سود بیشتر است. طبیعتا در این میان، نقش بانك ها و موسسات اقتصادى در نقل وانتقال پول بسیار حیاتى است. هنگامى كه در سال 1994 اینترنت قابلیت هاى تجارى خود را علاوه بر جنبه هاى علمى و تحقیقاتى به نمایش گذاشت،موسسات تجارى و بانك ها در كشورهاى پیشرفته اولین نهادهایى بودند كه تلاش جدى خود را براى استفاده هر چه بیشتر از این جریان بكار انداختند. محصول تلاش آنها نیز همان بانكدارى الكترونیك امروزى است. سپس به سرعت مشخص شد كه اینترنت بستر بسیار مناسبى براى انواع فعالیت هاى بانكدارى و اقتصادى بشمار مى رود.

بانكدارى و تجارت الكترونیك هم اكنون در جهان به عنوان یك بحث بسیار تخصصى و در عین حال، بسیار پیچیده تبدیل شده است و تطبیق آن با سیاست هاى تجارى و اقتصادى كشورهاى مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزى دقیق دارد.
در بررسى تاریخچه تجارت الكترونیك درمى یابیم كه بورس هاى اوراق بهادار نیز موسسات دیگرى بودند كه به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ كردند و موفق شدند كه در عرض مدت كوتاهى، با توجه به برترى هاى اینترنت در مقایسه با روش هاى قدیمى، به دلیل سرعت و دقت بالا، به موفقیت هاى بى نظیرى دست یابند.
تجارت الكترونیك، على رغم جوان بودن در جهان شناخته شده و در سال هاى اخیر رشد فزاینده و غیرقابل پیش بینى داشته است. این رشد تصاعدى حاصل استفاده از یك ابزار، یعنى اینترنت مى باشد. البته تجارت الكترونیك فقط در شاخصه ها یا كشورهاى خاصى جا افتاده و استفاده مى شود. براى مثال، در سال 1997 صنعت جهانگردى و توریسم مسوول 20 تا 30 درصد از فروش هاى مجازى بوده و تا پایان سال 2002 انتظار مى رود كه این رقم به بیش از 30 میلیون دلار برسد.

تعریف تجارت الكترونیك
تجارت الكترونیك انجام كلیه فعالیت هاى تجارى با استفاده از شبكه هاى ارتباطى كامپیوترى، به ویژه اینترنت است. تجارت الكترونیك، به نوعى، تجارت بدون كاغذ است. به وسیله تجارت الكترونیك تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم براى حمل و نقل كالاها، با زحمت كمتر و مبادلات بانكى با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. شركت ها براى ارتباط با یكدیگر،محدودیت هاى فعلى را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یكدیگر ساده تر و سریع تر صورت مى پذیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان نیزمى تواند به صورت یك به یك با هر مشترى باشد. به عبارت دیگر، تجارت الكترونیك نامى عمومى براى گستره اى از نرم افزارها وسیستم ها است كه خدماتى مانند جستجوى اطلاعات، مدیریت تبادلات، بررسى وضعیت اعتبار، اعطاى اعتبار، پرداخت به صورت ONLINE ، گزارش گیرى و مدیریت حساب ها را در اینترنت به عهده مى گیرند. این سیستم ها زیربناى اساسى فعالیت هاى مبتنى براینترنت را فراهم مى آورند.
در تجارت الكترونیكى از نوع( B2C فروشنده با مصرف كننده) بیشترین سهم از آن خرده فروشى است.
هدف از بكارگیرى تجارت الكترونیك، ارایه روشى جدید در انجام امور بازرگانى مى باشد. به واسطه این روش، تاجران قادرند كه محصولات و خدمات خود را به شكل تمام وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان – مستقل از مرزهاى جغرافیایى و ملیت ها -عرضه كنند.

بسیارى از مردم، تجارت الكترونیك را منحصر به خرید و فروش از طریق شبكه اینترنت مى دانند، در حالیكه این امر فقط بخش كوچكى از تجارت الكترونیك را تشكیل مى دهد و این مفهوم اكنون گستره وسیعى از جنبه هاى مختلف تجارى و اقتصادى را دربرگرفته است. به سادگى مى توان هرگونه فعالیت تجارى و مالى بین موسسات و افراد مختلف را در حیطه تجارت الكترونیك گنجاند.
تجارت الكترونیك روش دیگرى براى تبادلات الكترونیكى اطلاعات و انجام مبادلات تجارى است كه یك پل الكترونیكى رابین مراكز تجارى ایجاد كرده است. تجارت الكترونیك با حجم كمترى از اطلاعات كه لزوما در قالب یكسانى نبوده و بین مردم عادى رد و بدل مى شود، سر و كار دارد. تجارت الكترونیك در ابتداى پیدایش خود، چیزى بیش از یك اطلاع رسانى ساده تجارى نبود و هركس مى توانست محصولات خود را با استفاده از صفحات وب بر روى اینترنت تبلیغ نماید. آمار منتشره از 500 شركت نشان مى دهدكه حدود 34 درصد از آنها در سال 1995 و حدود 80 درصد در سال 1996 از روش فوق براى تبلیغ محصولات خود استفاده كرده اند.تا پایان سال 2001 بیش از 220 بیلیون دلار معاملات مالى توسط صدها سایت تجارى بر روى اینترنت انجام پذیرفت.
در ادامه، روش هاى مختلف تجارت الكترونیك شرح داده خواهند شد.
تجارت B2B (BUSINESS TO BUSINESS ) فروشنده با فروشنده: B2B اولین روش خرید و فروش معاملات الكترونیكى است وهنوز هم طبق آخرین آمار، بیشترین عایدى را كسب مى كند. در B2B تجار نه تنها مجبورند مشتریان خود را بشناسند، بلكه بایدواسطه ها را نیز شناسایى كنند. در این مدل، همه شركا و خدمات مرتبط با تجارت بین المللى از قبیل: تامین كنندگان، خریداران،فرستندگان دریایى كالا، لجستیك ( پشتیبانى)، خدمات ( سرویس ها) بازرسى، اخبار بازاریابى و كاربرى هاى نرم افزاركه موجب سهولت در امور تولید و خرید و فروش مى شوند، در یك محل گردهم مى آیند.
B2B در جایى استفاده مى شود كه بخواهیم خرید و فروش عمده را به كمك تجارت الكترونیكى انجام دهیم و خارج از حیطه خرده فروشان عمل نماییم، چرا كه خرده فروشى در اینترنت با خطرات بسیار همراه است، زیرا مشتریان تمایل ندارند تا همه چیز را ازروى اینترنت خریدارى كنند و فقط روى برخى از اجناس دست مى گذارند و سایر موارد برایشان اهمیت چندانى ندارد. شركت CISCO یكى از اولین شركت هاى بزرگى بود كه در جولاى 1996 سایت تجارت الكترونیكى خود را راه اندازى كرد و بعد از آن تلاش جدى بقیه شركت ها براى چنین امرى آغاز شد. یك ماه بعد شركت هاى كامپیوترى عظیمى مانند MICROSOFT و IBM نرم افزارهاى تجارى خود را كه امكان انجام فروش از طریق اینترنت را فراهم مى كرد، به بازار عرضه كردند.
FORRESTER RESEARCH كه به تجزیه و تحلیل فعل و انفعالات در بخش فن آورى مشغول است، در سال 1999 تخمین زد كه حجم مبادلات B2B تا سال 2004 در ایالات متحده به یك تریلیون دلار و در سال بعد از آن به 7/2 تریلیون دلار برسد. دولت استرالیا با همكارى شركت معتبر ITOL قصد دارد كه در یك برنامه پنج ساله، مبلغ 6/6 میلیون دلار براى زیرساخت هاى تجارت الكترونیك هزینه كند. این مبلغ صرف برنامه BUSINESS TO ) ( BUSINESS-B2B خواهد شد.
به صورت طبیعى، در B2B فروش مستقیم منبع اصلى درآمد به حساب مى آید، مانند وقتى كه یك فروشنده محصول خود را به یك فروشنده دیگر مستقیما مى فروشد. با وجود این، وب مى تواند روى فروش مستقیم تاثیر بگذارد و این قاعده را بر هم بزند.
در این نظام جدید اقتصاد جهانى كه به سمت تداوم ارتباطات الكترونیكى در حال پیش روى است، مشكلاتى نیز وجود دارد، ازجمله اینكه رودر رو نبودن مشترى و فروشنده باعث مى شود كه معامله به صورت مجازى صورت گیرد. این مشتریان براى دریافت اطلاعات بیشتر باید با تلفن به مركز اصلى وصل شوند، اما هیچ تضمینى براى اینكه كسى در آن سوى خط باشد، وجود ندارد.

نقدی بر سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر

قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر كشور محسوب می‌شوند همچنین، بحث سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجارة محلهای تجاری هستند
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 17 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 23

نقدی بر سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

نقدی بر سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر


چكیده: قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر كشور محسوب می‌شوند. همچنین، بحث سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجارة محلهای تجاری هستند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 با تصویب جدیدترین قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این زمینه به وجود آورد، كه شایستة كنكاش و بررسی است. مقالة حاضر به اختصار، ضمن بررسی مفهوم این دو واژه و ضرورت یا ضرورت نداشتن چنین تقسیم‌بندی، به بررسی مبانی این دو نهاد حقوقی می‌پردازد، سپس پیشینة آنها را به اشاره از نظر می‌گذراند. بخش دیگر این مقاله ضمن اشاره به تفاوتهای این قانون با وضعیتهای پیش‌بینی شده در قوانین سابق، به داوری در زمینة كم و كیف مفهوم سرقفلی، با معنای مورد نظر این قانون می‌پردازد.

مقدمه

سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است كه جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است كه خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد.

مجلس شورای اسلامی در سال 1376، آخرین قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر قفلی بود كه دستخوش تحولات عظیمی گردید. مقالة حاضر، درصدد بررسی نكات مثبت و منفی این قانون در زمینة یاد شده است. لیكن این بررسی میسر نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در جهت تبیین تفاوت بین«سرقفلی» و «حق كسب و پیشه و تجارت»، مبنای این دو حق، پیشینة حق كسب و پیشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع یاد شده. لذا قبل از بحث و بررسی قانون جدید، زمینه‌های اجتناب‌ناپذیر این مباحث را فراهم می‌آوریم.

1.‌ تعریف سرقفلی و حق كسب پیشه و تجارت

حق سرقفلی كه در حقوق فرانسه به عنوان «Propriete Commercial» و در بعضی موارد «Pas de Porte» نامیده شده است، عبارت است از«حقی كه تاجر برای تقدم در اجارة محل و ادامة تجارت خود دارد»(كورنو، 1986م).

برای آنكه بتوانیم تعریفی جامع از این واژه در حقوق ایران ارائه كرده باشیم، باید برداشتی هماهنگ از این واژه وجود داشته باشد. امِا بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر می‌دانند(كاتوزیان، 1371، ج 1، ص 522). برخی دیگر، آن را متعلق به مالك می‌دانند و حقی را كه مشتری دارد، به عنوان «حق كسب و پیشه و تجارت» نام می‌نهند.

به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر ماهوی چندانی بین حقوقدانان وجود نداشته باشد، و قریب به اتفاق نسبت به این موضوع همعقیده باشند. حقوقی كه مستأجر و موجر دارند، دو چیز مختلف است و دو مبنای مختلف دارد. ولی بعضی از استادان به پیروی از حقوق فرانسه، سرقفلی را مختص به حق مستأجر نموده‌اند. بعضی دیگر به تبعیت از عرف جامعه ایران، آن را بر هر دو نوع حق اطلاق كرده‌اند. عده‌ای نیز به علت تفاوت ماهیت این دو نوع حق، بر هر كدام نامی مستقل نهاده‌اند.

علاوه بر اینكه «سرقفلی» و «حق كسب و پیشه و تجارت» را دو حق مختلف می‌دانیم و برخلاف بعضی حقوقدانان به تفاوت بین این دو معتقدیم، برای تبیین حقوقی مطلب و تجزیه و تحلیل مناسب آن، بهتر است هم از اصطلاح عرفی سرقفلی و هم از برداشت غربی آن دست برداریم، و با واژه‌گزینی دقیق به بررسی آنها بپردازیم. اینك در تعریف «سرقفلی» باید گفت:

«پولی است كه در ابتدای عقد اجاره به هر علتی، توسط مالك از مستأجر دریافت می‌شود.»

در حالی كه حق كسب و پیشه و تجارت، عبارت است از(ستوده، 1376، ص 68؛ كشاورز، 1374، صص 18و 37):

«حقی كه تاجر یا صنعتگر در نتیجة جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود، برای محل كارش قائل می‌شود.»

همچنین در تعریف دیگری از حق كسب و پیشه و تجارت آمده است(احمدی، 1374، ص 68):

«حقی است كه تاجر و كاسب نسبت به محلی پیدا می‌كند. این حق ناشی از تقدِم در اجاره، حسن شهرت، جمع‌آوری مشتری و رونق كسبی است كه بر اثر عملكرد مستأجر محل به وجود آمده است.»

بی‌آنكه بخواهیم به طور مفصل وارد این بحث شویم، برای اثبات لزوم جداسازی دو واژة «سرقفلی» و «حق كسب و پیشه و تجارت»، به سه تفاوت عمدة این دو عنوان می‌پردازیم:

الف: سرقفلی فقط در اول عقد اجاره به مالك پرداخت می‌شود. لذا، كسب اعتبار و شهرت تجاری و … هیچ تأثیری در این زمینه نمی‌تواند داشته باشد. در حالی كه اساس حق كسب و پیشه و تجارت، بر شهرت و جلب مشتری است.

ب: با تعریفی كه از این دو واژه به عمل آمد و به مفهومی كه بیان شد، فقها فقط با سرقفلی موافقند و حق كسب و پیشه را شرعی نمی‌دانند. این مطلب، دلیلی بر تفاوت ماهوی آنهاست.

ج: برخلاف حق كسب و پیشه و تجارت، مبلغ و میزان سرقفلی با توجه به موقعیت محلی، كیفیت بنا و تجهیزات عین مستأجره تعیین می‌شود، و مبلغ نهایی را موجر تعیین می‌كند(كشاورز، 1374، صص 14ـ38).

مبنای سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت

مبنای این دو نوع حق، از مهمترین مباحث این موضوع است. اصولاً، تا مبنای این حقوق شناخته نشود، نمی‌توانیم وضعیت قانونی و شرعی این حقوق را بررسی كنیم. متأسفانه، در این باره كمتر صحبت شده است. مجتهدانی نیز كه در این باب اظهارنظر كرده‌اند، حكم مسئله را بدون ذكر علت و مبنای آن بیان كرده‌اند. با اینهمه، می‌توان به طور خلاصه مبنای این حقوق را به قرار ذیل ارزیابی كرد.

حق كسب و پیشه و تجارت

این حق كه نوعی حق تقدم در اجارة محل كسب می‌باشد، بیشتر با این مبنا توجیه شده است كه مؤسسات تجاری، اغلب اوقات در ساختمانهایی تأسیس می‌شوند كه مالكیت آنها متعلق به دیگران است. در نتیجه، كوشش و فعالیت و پشتكار تاجر در اثر پیدا شدن مشتری محل كسب و فعالیت، مرغوبیت و ارزشی پیدا می‌كند كه نمی‌توان آن را نادیده گرفت. و چون ادامة استقرار او در محلی است كه كار خود را شروع كرده و توسعه داده، به موازات حقی كه مالك محل برخوردار است، تاجر و مستأجر نیز دارای حقوقی می‌شود كه در اثر سعی و جدیت تاجر به آن محل تعلق می‌گیرد؛ زیرا تاجری كه عده‌ای را به عنوان مشتری برای مراجعه به محل كسب خود جلب كرده، ارزش محل را چند برابر نموده است. از این‌رو، هر كس جانشین او شود از نتیجة فعالیت سابق او استفاده خواهد كرد.

از طرف دیگر، چنانچه مالك محل كار تاجر، آزادانه بتواند تاجر را از ملك خود بیرون كند، نه تنها تاجر را از حقوق مكتسبة خود محروم خواهد نمود، بلكه بلاجهت از نتیجه و ثمرة فعالیت او استفاده خواهد كرد(ستوده، 1376، ج 1، صص 89ـ90). اگرچه دلایل دیگری نیز برای وجود چنین حقی نقل شده است، اما دلیل عمده و مبنای چنین حقی همان است كه بیان شد.

سرقفلی

تقریباً همة فقها و مجتهدانی كه در این زمینه بحث نموده‌اند. ‌وجود چنین حقی را برای مالك تأیید كرده‌اند؛ ولی كمتر كسی به مبنا و علت آن اشاره كرده است.

از مجموع نظرات حقوقدانان و فقها، می‌توان مبنای این حق را بر یكی از سه نظر عمدة زیر استوار كرد.

مبانی نظری تحقیق تجارت الكترونیكی

پیشینه ومبانی نظری تحقیق تجارت الكترونیكی
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 244 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26

مبانی نظری تحقیق تجارت الكترونیكی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پیشینه ومبانی نظری تحقیق تجارت الكترونیكی

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

  • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق
  • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
  • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
  • منبع : دارد (به شیوه APA)
  • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

تجارت الكترونیكی به معنای انجام دادن مبادلات تجاری از طریق شبكه به ویژه اینترنت است (راتناسینگام، 2005). تجارت الكترونیكی از داشتن یك سایت اینترنت فراتر می رود و شامل سفارش دادن، انجام دادن مناقصات كاریابی و كارمندیابی و مبادله اطلاعات است كه با استفاده از فناوری های اطلاعات صورت می‏گیرد. در تجارت الكترونیكی، پول می تواند هم به روش سنتی و هم به روش الكترونیكی پرداخت شود. بسیاری از بازرگانان الكترونیكی، سیستم های پرداخت مختلفی را به مشتریان خود پیشنهاد می كنند (لویر، 2003). مهم ترین مسأله در سیستم های پرداخت الكترونیكی تأكید بر امنیت است (توربان، 1999).

تجارت الكترونیكی فرصت های مهمی برای شركت ها ایجاد كرده كه از طریق آن شركت ها می‏توانند سهم بازار خود را گسترش دهند و در بازار بین المللی وارد شوند. این با كم ترین هزینه و حداقل سرمایه گذاری قابل اجرا است. در دنیای تجارت الكترونیكی، شركت ها از این امكان برخوردار هستند كه هم با تهیه كنندگان و هم با مشتریان بیش تر ارتباط برقرار كنند كه از طرفی منجر به افزایش فروش و از سوی دیگر منجر به دسترسی به منابع بیش تر با قیمت های مناسب و هزینه كم تر می شود (راتناسینگام ، 2005).

2-1- تاریخچه تجارت الکترونیکی

حدود 133 سال از اختراع تلفن توسط الکساندر گراهام بل می گذرد. اختر اع بل در سال1876 ، تجارت الکترونیکی را به صورتی که امروز شناخته می شود، پی ریزی کرد. برخی بر این عقیده اند که به کارگیری عدد بی اهمیت (0) در محاسبات رقمی، ستون فقرات تجارت الکترونیکی است که از شبه قاره هند سرچشمه می گیرد. استفاده از فناوری های الکترونیکی در انجام امور بازرگانی، پیشینه ای نسبتاً طولانی دارد. در حقیقت، نیاز به تجارت الکترونیکی از تقاضای بخش های خصوصی و عمومی برای استفاده از تکنولوژی اطلاعات به منظور کسب رضایت مشتری و هماهنگی مؤثر درون سازمانی نشات گرفته است (هاشمی، 1389).

تجارت الکترونیکی در شکلی که امروزه شیوه کار کردن ما را متحول کرده است، ریشه در همگرایی خلاق کامپیوتر و تلفن دارد. امروزه پست الکترونیکی تبدیل و کسب اطلاعات از طریق جستجوی سایت‏های وب به عمومی ترین ابزارهای تجاری تبدیل شده اند. این امکان عملاً تحت تأثیر همگرایی خلاق تلفن و کامپیوتر، به واسطه اینترنت در اختیار جامعه قرار می گیرد. تاریخچه تجارت الکترونیکی به شکل امروزین آن، ریشه در دو پدیده دارد: اینترنت و مبادله الکترونیکی داده ها که منشا، هر دو این پدیده‏ها به دهه 1960 باز می‏گردد (پورتر، 2001).

به طور کلی، روندهای پیدایش و شکل گیری تجارت الکترونیک به پنج مرحله زیر قابل تقسیم بندی است:

مرحله اول- پیدایش شبکه های خصوصی: اولین گام در پیدایش تجارت الکترونیک در دهه 70 و 80 میلادی و توسط برخی از دولتها و تاجران بزرگ بین المللی که می کوشیدند تا تبادل اطلاعات و امنیت مربوط به آن را توسعه بخشند، برداشته شد. در این راستا، مبادله الکترونیک داده ها که محدوده شبکه های خصوصی و محدود انجام می گرفت، به عنوان بستر و استاندارد اولیه برای نسل اول تجارت الکترونیک مورد استفاده قرار گرفت. البته در آن مرحله هزینه بالا و پیچیده بودن سیستم، مانع گسترش آن شد و تعداد کمی از سازمان ها، نظیر شرکت های مالی از آن استفاده می کردند (نیومن و مک گیل، 1997).

مرحله دوم- پیدایش پست الکترونیک و چت: این مرحله مربوط به اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی است که طی آن نسل اول مخابره اخبار همچون پست الکترونیک و چت کردن به وجود آمد. در این مرحله استفاده از وب در میان دانشگاهیان و اعضای مراکز علمی و پژوهشی رواج یافت.

مرحله سوم- ظهور مرورگرها: سال 1995 میلادی که ظهور مرورگر در وب بر اساس پروتکل انتقال فوق متن به وقوع پیوست و ایجاد صفحات میزبان به عنوان یکی از ضروری ترین بخشهای سایتهای وب در این سال انجام گرفت، به عنوان مرحله سوم پیدایش تجارت الکترونیک به شمار می رود.

مرحله چهارم- شروع فعالیت سایتهای خرده فروشی: این مرحله از اواسط دهه 19990 آغاز شد و در طی آن، اولین سایتهای خرده فروشی در تجارت الکترونیک به نام سایتهای دات کام فعالیت خود را برای انجام معاملات اقتصادی کوچک شروع کردند. فعالیت این سایتها و نتایج حاصل از آنها، شرکتهای بزرگتر را تشویق کرد تا وارد عرصه تجارت الکترونیک شوند و محصولات و خدمات خود را بر روی وب عرضه کنند.


– Newman & McGill